OSMAN ELİKÖTÜOĞLU KİŞİSEL WEB SAYFASI

Kitap Tavsiyesi: İlk Oğuzlar

Günün tavsiye kitabı; Prof. Dr. Osman KARATAY tarafından kaleme alınan eserdir. Müellif Oğuz Türklerinin kökeni hususunda farklı bir bakış açısı gündeme getirerek, Oğuzların aslında etnik olarak Oğuz Han’dan türemiş bir nesil olmadığını ve bir farklı Türk boylarından kopmalarla zamanla bir boy birlikteliği olduğunu öne sürmüştür.

Kitabın en vurgulu bölümü:  Türk Tarihinin en önemli eserlerinden olan “Dîvânu Lugâti’t-Türk” ün yazarı Kaşgarlı Mahmud hakkında Oğuz lehçesini tam anlamıyla bilmediğini ve dönemin siyasi iktidarı olan Karahanlı Devletinin de tesiriyle “Türklerin en şereflisi ve en asillerinin Kaşgar’dan Hazar’a kadar uzanan coğrafyadaki Türklerin olduğunu” iddia ettiğini açıklamasıdır.

Osman ELİKÖTÜOĞLU

03 Aralık 2020

Benzer gönderiler