OSMAN ELİKÖTÜOĞLU KİŞİSEL WEB SAYFASI

Elikötüoğlu Yusuf Bin Hasan Hüseyin’in Davası

Yaklaşık 10 yıldır araştırmalarıma konu olan Türk Tarihi ve geniş ailem olan Elikötüoğlu Ailesi’nin geçmişiyle ilgili çalışmalarıma bugün bir yenisini daha eklemiş bulunmaktayım. Ancak dışarıdan öyle gözükecektir ki bu ilginç bir belge olacak. Ailemizin Kangal Kolundan olan (o dönem Gürün ilçesine kayıtlı bulunan) ve 1831 Osmanlı Nüfus kayıtlarında 96 yaşında olan Elikötüoğlu Bekir Ağa kendisi ile beraber 4 oğluyla birlikte görünmektedir. Büyük Oğlu Hasan Kahya 72 Yaşında, Ahmet 54 Yaşında, Mehmet 45 Yaşında, Hasan Hüseyin 37 yaşında kayıtlara girmiştir.

En küçük kardeş Hasan Hüseyin’in oğlu olan Yusuf mevzu bahsimizdir. 103 Numaralı Gürün Şer’iyye Sicilinde Elikötüoğlu Yusuf bin Hasan Hüseyin olarak görülen Yusuf Ağa 1872 yılında kendi köyünden muhtemelen akrabası olan Mehmet bin Osman ile kavga edip birbirlerine zarar vermişlerdir. Resmi kayıtlarını paylaşacağımız olayın kahramanı kendisidir.

Belge No:11

 

Gürün kasabası Sarıca köyünden Elikötüoğlu Yusuf bin Hasan Hüseyin bin Bekir tarafından dava açılmıştır. Davanın konusu ise Mehmet ile Yusuf’un kavga etmeleri ve birbirlerine zarar vermiş olmalarıdır. Bundan dolayı diyet istenmektedir.

 

Sayfa:6 Belge No:11

 

Ma‘ruz-u dâi‘leridir ki; Sivas vilâyet-i Celîlesi dâhilinde kâin Gürün Kazasına tâbi‘ Sarıca karyesi ahâlîlerinden Elikötüoğlu Yusuf bin Hasan Hüseyin tarafından vekîl-i müseccel şer‘î babası merkûm Hasan Hüseyin bin Bekir deâvî meclisinde ma‘kud-u meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde karye-i mezbûr ahâlîlerinden Mehmed bin Osman muvâcehesinde şu vecihle ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ‘ani’l-meram idüb merkûm Mehmed oğlum mezbûr Yusuf ile münâzaa idüb yan dişlerini taş ile darb idüb münâkaşa iderek kal‘a (?) olduğundan başka ikisi dâhi anlayub anlar dahi kal‘a olunmakla sıralarında (?) bulunarak merkûm Mehmed’den lazım gelen diyet-i şer’iyye ile beni da‘vâ iderek beyyinelerinde münâzaâ-yı kesîre vuku‘ bulup merkûm Mehmed dâhi sureti inkârda bulunmakla isbât-ı beyyine itmek üzere iken beyyinelerine vurmakla kırık olan dişleri diyeti mukabilinde ve gerekse ücret-i cerâha ve nafaka-i ma‘lum mukabelesinde merkûm Mehmed dört yüz guruş oğlum merkûm Yusuf’a virmek üzere bir rıza akdi mesalih olunarak ve bedel-i sulh olan meblağ-ı mezbûr dört yüz guruşu tamâmen ve kâmilen merkûm Mehmed yedinden ahz ve kabz idüb oğlum merkûm Yusuf’a merkûm Mehmed’in zimmetini hususu mezbûreden dolayı âmme-i da‘vâ-yı ve kâffe-i muhasametten dolayı merkûm Mehmed’in zimmetini ibrâ-i âm sahîh-i şer‘î ile ibrâ ve iskât-ı hakk idüb ve merkûm Mehmed dahi müvekkilim merkûm  Yusuf’a medfu‘ olan gerekse dört yüz guruşdan ve gerekse hususu sâireden dolayı oğlum Yusuf’un zimmetini ibrâ-i âmm sahîh-i şer‘î ile ibrâ ve iskat-ı hakk idüb ol vecihle tarafeyni âhirin ibrâlarını kabûl didikte merkûm Mehmed dahi gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘î mâ-vaka’a bi’l-iltimas huzûr-ı âlîlerine i‘lam olundu. Hürrire fi’l-yevmi’s-sâdis min şehr-i Cemâziye’l-evvel li sene tis‘a ve semânine ve mieteyn ve elf. H. 6 Cemâziye’l- evvel 1289 (M. 12. 07. 1872)

Osman ELİKÖTÜOĞLU

31 Ekim 2018

Benzer gönderiler